top of page
ROBERT REJNIAK

ROBERT REJNIAK

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (od 2001). Członek Motivational Interviewing Network of Trainers (od 2013 r.). Terapeuta,trener i superwizor Dialogu Motywującego PTDM. Przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy (od 1995). Wiceprezes Zarządu Głównego PTZN w Warszawie (od 2002). Kierownik Poradni Profilaktyki i Pomocy Rodzinie PTZN w Bydgoszczy. Ekspert Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie . Trener i instruktor programu wczesnej interwencji Fred goes net LWL Kordinationstelle Sucht w Munster,realizator program Candis. Wykładowca akademicki: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Poznaniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,. Studium Terapii Uzależnień w Poznaniu. Doktorant na Wydziale Pedagogiki i Psychologii  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autor wielu publikacji z zakresu profilaktyki i terapii szczególnie w obszarze dotyczącym młodzieży, min. Serwis informacyjny- Narkomania, Problemy Narkomanii, Remedium, Świat problemów, Magazyn psychologiczny –Charaktery, rozdziały w pracach zbiorowych. Od ponad 20 lat, zajmuje się profilaktyką i terapią uzależnień, od 2008 roku w swojej praktyce wykorzystuje podejście motywujące, jest prekursorem we wdrażaniu w Polsce programu wczesnej interwencji FreD goes net, opartym na Dialogu Motywującym. Od ok 8 lat prowadzi szkolenia i superwizje z DM dla przedstawicieli różnych grup zawodowych: terapeutów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych, kuratorów, służb mundurowych, pracowników placówek penitencjarnych, zespołów wychowawczych w kraju i za granicą
(łącznie ponad 750 godzin). Za swą wieloletnią działalność w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wyróżniony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej  „Pierwszy w działaniu“ oraz w obszarze przeciwdziałania narkomanii w Polsce przez Dyrektora KBPN.

bottom of page