top of page

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie POLSKIE TOWARZYSTWO DIALOGU MOTYWUJĄCEGO, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” oraz postanowień niniejszego statutu.

 

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.

 

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Gdańska i województwa pomorskiego.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

 

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 

§ 6

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

 2. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych według zasad określonych w przepisach prawa a w szczególności ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 3. Stowarzyszenie prowadzi działalność społecznie użyteczną, której cele i środki działania wyszczególnione zostały w rozdziale II statutu.

 4. Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 7

Celem stowarzyszenia jest  upowszechnianie i rozwijanie Dialogu Motywującego.

 

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Opracowywanie i prowadzenie szkoleń oraz superwizji rozwijających umiejętności stosowania Dialogu Motywującego.

 2. Określanie standardów stowarzyszenia - dotyczących procesu szkolenia i nadawania tytułów i certyfikatów osobom pragnącym zdobyć i potwierdzić swoje kompetencje w zakresie stosowania Dialogu Motywującego.

 3. Nadawanie tytułów i certyfikatów osobom wypełniającym  standardy o których mowa w punkcie 2.

 4. Organizowanie działalności naukowej, wydawniczej i popularyzatorskiej, a także sympozjów, zjazdów, konferencji i wykładów.

 5. Współdziałanie z właściwymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, służb penitencjarnych, szkolnictwem, placówkami oświatowymi, organizacjami społecznymi i młodzieżowymi, organizacjami sportowymi, rekreacyjnymi, związkami wyznaniowymi oraz administracją państwową i samorządową.

 6. Podejmowanie inicjatyw mających na celu do podnoszenie wiedzy i kompetencji z zakresu Dialogu Motywującego oraz współdziałanie w tym zakresie z władzami oraz towarzystwami i organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi, polskimi oraz zagranicznymi.

 7. Tworzenie ośrodków szkoleniowych, ośrodków wsparcia oraz innych jednostek i programów.

 8. Reprezentowanie interesów środowiska praktyków i teoretyków Dialogu Motywującego w Polsce i za granicą.

 9. Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami PTDM.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

 

§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie
   członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych,

 2. wspierających,

 3. honorowych.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną
    deklarację i rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch
   miesięcy od daty złożenia deklaracji.

 

§ 11

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca
   pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
   Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

 

§ 12

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
   w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu
   albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

 

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 

§ 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

 2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,

 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

 4. regularnego opłacania składek.

 

§ 15

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§ 16

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

 2. wykluczenia przez Zarząd:

  1. z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy,

  2. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

  3. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

 3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

 4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje
     odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej
     uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała
     Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

 

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 18

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym
   zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania
  tajnego.

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
   uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
   członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż
   połowę składu organu.

 

§ 19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 

§ 20

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 21

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako
   porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie
   ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu
   miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,

 2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty
    zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane

 

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

 2. uchwalanie zmian statutu,

 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 8. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego.

 

Zarząd

 

§ 23

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
   Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z od 2 do 3 osób,  w tym prezesa wybieranego na pierwszym posiedzeniu
   zarządu.

3. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

 1. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

 2. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

 3. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

 4. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 5. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

 6. zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

 7. powoływanie komisji, zespołów, rad oraz innych ciał działających przy zarządzie,

 8. zwoływanie Walnego Zebrania,

 9. ustalanie wysokości składek członkowskich.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 25

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 3 w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym
  posiedzeniu komisji.

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba będąca spokrewniona z członkiem zarządu
    bądź podległa członkowi zarządu

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
    w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

 

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszeni i Zarządu Stowarzyszenia,

 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

 5. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,

 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w określnym terminie

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

 

§ 27

1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie,

 2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,

 3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty

 4. dochody z majątku stowarzyszenia, dochody z własnej działalności

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

Sposób reprezentacji

 

§ 28

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest prezes zarządu jednoosobowo, lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 29

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 30

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą
      większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
      głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób
   jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

Statut przyjęto uchwałą w dniu 20 września 2018 roku

bottom of page