top of page

STUDIUM DIALOGU MOTYWUJĄCEGO

Warunkiem wpisania na listę uczestników jest dokonanie opłaty

O STUDIUM DM

Studium trwa 6 miesięcy i obejmuje 6 dwudniowych sesji szkoleniowych – łącznie 96 godzin wykładów, warsztatów oraz superwizji. Ukończenie studium uprawnia do ubiegania się o tytuł Specjalisty Dialogu Motywującego PTDM lub Terapeuty Dialogu Motywującego PTDM.

Studium realizowane jest online na platformie zoom.

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z regulaminem studium oraz programem zajęć.
Wszystkie zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9.00 kończą pomiędzy 16.00 a 17.00 (w zależności od ilości przerw)

Koszt szkolenia:
3000 zł – przy opłacie jednorazowej za całość szkolenia
3300 zł – przy płatności w dwóch ratach po 1500 zł
3600 zł – przy płatności osobno za każdą sesję – 600 zł najpóźniej 10 dni przed sesją
Konto stowarzyszenia:
38  2130  0004  2001  0945  1709  0001
W przypadku braku miejsc istnieje możliwość zapisania się na listę rezerwową

PROGRAM STUDIUM

STUDIUM DIALOGU MOTYWUJĄCEGO PTDM –  jesień 2024

I zjazd   - 21/22 09 2024

Wprowadzenie do Dialogu Motywującego.

II zjazd  - 26/27 10 2024

Od buntu do zmiany czyli  DM jako metoda angażowania nastolatków wykazujących ryzykowne zachowania.

III zjazd - 30.11/01.12 2024

Dynamika procesów w Dialogu Motywującym, wprowadzenie do superwizji

IV zjazd - 14/15 12  2024

Jak pogodzić głowę i emocje - czyli dialog w edukacji seksualnej i terapii nastolatka.

V zjazd - 11/12 01 2025

Wykorzystanie niezgody i języka podtrzymania jako energii do planowania i wzmacniania motywacji do zmiany.

 

VI zjazd - 08/09 01 2024

Ustrukturyzowane badanie wartości jako jedno z narzędzi wydobywania potencjalnych celów klienta​

 

Zespół realizatorów

dr. Iza Jąderek, Marta Lizis-Młodożeniec, dr. Wojciech Chmielewskidr. Robert Rejniak , Zygmunt Medowski

REGULAMIN STUDIUM

Regulamin uczestnictwa w Studium Dialogu Motywującego

POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO

  1. Organizatorem studium jest POLSKIE TOWARZYSTWO DIALOGU MOTYWUJĄCEGO z siedzibą w Gdańsku, ul. Zielona 20/6, 80-746 Gdańsk – zwane dalej organizatorem studium.

  2. Organizator studium odpowiada za opracowanie programu oraz dobór wykładowców i trenerów.

  3. Uczestnikiem/uczestniczką Studium Dialogu Motywującego POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO (zwaną/ym dalej uczestnikiem studium) może być każda osoba zainteresowana zwiększeniem swojej wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania Dialogu Motywującego, która zadeklarowała swoje uczestnictwo w formularzu zgłoszeniowym oraz dokonała stosownych opłat na konto stowarzyszenia w przewidzianym terminie

  4. Uczestnik studium ma prawo do uczestniczenia we wszystkich wykładach i warsztatach przewidzianych w regulaminie studium oraz otrzymania materiałów dydaktycznych.

  5. Uczestnik, który odbył wszystkie wymagane w programie zajęcia, oraz przeprowadził i omówił podczas superwizji rozmowę z zastosowaniem DM ma prawo uzyskania Certyfikatu ukończenia Studium Dialogu Motywującego PTDM.

  6. Uczestnik, który nie odbył wszystkich przewidzianych programie zajęć (lub nie wykonał pracy superwizyjnej) ma prawo do uzyskania Zaświadczenia o uczestnictwie w Studium Dialogu Motywującego PTDM z wyszczególnieniem godzin oraz zakresu tematycznego zajęć jakie odbył.

  7. Osoba posiadająca Certyfikat ukończenia Studium Dialogu Motywującego PTDM ma prawo ubiegać się o nadanie tytułu Specjalista Dialogu Motywującego PTDM lub Terapeuta Dialogu Motywującego PTDM zgodnie z procedurą opisaną w procesie certyfikacyjnym PTDM

  8. Uczestnik, który z powodów losowych nie odbył wszystkich przewidzianych programie zajęć (a dokonał opłaty)  ma możliwość uzupełnienia brakujących zajęć w kolejnej edycji studium. W uzasadnionych okolicznościach uczestnik może opuścić do 20% zajęć (maksymalnie 1 zjazd) z zachowaniem prawa do otrzymania certyfikatu.

  9. Regulamin studium nie przewiduje zwrotu wpłaconych środków.

  10.  Zajęcia odbywać się będą systemie online na platformie zoom

EWALUACJA STUDIUM

Dobiega końca piąta edycja Studium Dialogu Motywującego PTDM. Uznaliśmy że to dobra okazja aby poprosić absolwentów o ich opinię na temat studium. Opracowaliśmy w tym celu ankietę i przesłaliśmy do respondentów. Do chwili obecnej uzyskaliśmy ponad 30 odpowiedzi a w miarę jak spływać będą następne będziemy aktualizować i prezentować najciekawsze wyniki.

Dialogu-uczymy-skutecznie-1022x1024.png
bottom of page