top of page
RR PTDM.jpg

Robert Rejniak

Robert Rejniak - doktor nauk społecznych, pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (od 2001), w roku 2023 uzyskał uznanie dorobku naukowego i zawodowego w dziedzinie psychoterapii uzależnień Ministra Zdrowia. Niezależny ekspert Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przy Ministerstwie Zdrowia. Trener i instruktor programu wczesnej interwencji FreD goes net certyfikat LWL Kordinationstelle Sucht w Münster, certyfikowany realizator program Candis.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Specjalizacje

Terapeuta, trener i superwizor Dialogu Motywującego PTDM. Członek Motivational Interviewing Network of Trainers (od 2013 r. https://motivationalinterviewing.org/profile/robertrejniak ).  Uczestnik konferencji-forum MINT w Krakowie (2013), Berlinie (2015), Dublinie (2017), Tallinie (2019) oraz w Kopenhadze (2023). Przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy (od 1995). Wiceprezes Zarządu Głównego PTZN w Warszawie (2002-2014). Ekspert programu EduAkcja – autor szkolenia Zachowania ryzykowne młodzieży – alkohol i inne substancje psychoaktywne. Kierownik Poradni Profilaktyki i Pomocy Rodzinie PTZN w Bydgoszczy (2010-2022). Obecnie kieruje Pracownią Rozwoju Osobistego i Psychoterapii w Bydgoszczy (www.rejniak.pl ).

Wykładowca akademicki: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Poznaniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Studium Terapii Uzależnień w Poznaniu. Autor wielu publikacji z zakresu profilaktyki i terapii szczególnie w obszarze dotyczącym młodzieży, min. Serwis informacyjny - Uzależnienia, Problemy Narkomanii, Remedium, Świat problemów, Magazyn psychologiczny – Charaktery, Przegląd Pedagogiczny, rozdziały w kilku monografiach zbiorowych. Jest również redaktorem i autorem kilku rozdziałów podręcznika dla realizatorów programu wczesnej interwencji FreD.

Od ponad 25 lat, zajmuje się profilaktyką i terapią uzależnień, od 2008 roku w swojej praktyce wykorzystuje podejście motywujące, jest prekursorem we wdrażaniu w Polsce programu wczesnej interwencji FreD goes net, opartym na Dialogu Motywującym. Od 10 lat prowadzi szkolenia i superwizje z DM dla przedstawicieli różnych grup zawodowych: terapeutów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, lekarzy, pracowników socjalnych, kuratorów, służb mundurowych, pracowników placówek penitencjarnych, zespołów terapeutycznych i wychowawczych w kraju i za granicą (łącznie ponad 1200 godzin). Organizator wielu konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dzieci i młodzieży. Jako pierwszy w Polsce zrealizował badania podłużne na temat skuteczności Dialogu Motywującego w pracy z młodzieżą wykazującą zachowania ryzykowne (2018-2019).

Za swą wieloletnią działalność w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wyróżniony w roku 2015 przez Ministra Spraw Wewnętrznych, w roku 2017 przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej nagrodą „Primus in Agendo” oraz w roku 2019 w obszarze przeciwdziałania narkomanii w Polsce przez Dyrektora KBPN.

bottom of page