top of page

SPECJALISTA DM PTDM

Poniżej znajdziesz wytyczne dot. uzyskiwania certyfikatu specjalisty DM PTDM oraz niezbędne do tego formularze.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości skontaktuj się z nami.

PROCEDURA UZYSKIWANIA  TYTUŁU SPECJALISTY DM PTDM

Specjalista Dialogu Motywującego PTDM, to osoba która dysponuje rozległą wiedzą z zakresu Dialogu Motywującego (DM) oraz umiejętnościami:

 • rozumienia problemu klienta dotyczącego motywacji oraz prowadzenia Dialogu Motywującego z wykorzystaniem motywujących komunikatów werbalnych i niewerbalnych,

 • stosowania zasad i metod DM,

 • aktualizowania i wykorzystywania wiedzy z zakresu DM,

 • stosowania odpowiednich metod ewaluacyjnych (kwestionariuszy, skal, ocen, technik obserwacyjnych) do oceny wpływu podjętych działań,

 • nawiązywania partnerskiej relacji i współpracy z klientem,

 • określenia i utrzymania właściwych granic w relacji z klientem,

 • adekwatnej oceny ryzyka poniesienia szkód przez klienta, specjalistę lub inne osoby,

 • postrzegania etycznych i prawnych zasad dotyczących relacji pomocowej,

Certyfikat Specjalisty Dialogu Motywującego Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego (PTDM) nadawany jest przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego, po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu wystawionej przez Komisję Egzaminacyjną PTDM powołaną przez Zarząd PTDM.

O certyfikat Specjalisty Dialogu Motywującego PTDM może ubiegać się osoba, która wystąpiła do Zarządu PTDM o rozpatrzenie wniosku i spełnia poniższe wymagania:

 1. Ma wykształcenie co najmniej średnie lub wyższe zawodowe (licencjat) związane z zawodami pomocowymi i pracy z innymi ludźmi (lekarze, pielęgniarki, pracownicy związani z edukacją, pomocą społeczną, kuratorzy sądowi i inni pracownicy wymiaru sprawiedliwości, trenerzy, dietetycy, rehabilitanci i inni). Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest dyplom uczelni lub świadectwo ukończenia szkoły.

 2. Ukończyła jednolity kurs z zakresu DM obejmujący co najmniej 32 godziny dydaktyczne warsztatów DM i 48 godzin dydaktycznych superwizji grupowej DM lub odbyła w sumie 32 godziny dydaktyczne warsztatów z zakresu DM (dotyczących różnych zagadnień) oraz 48 godzin dydaktycznych superwizji grupowej DM lub 16 godzin dydaktycznych indywidualnej superwizji DM, lub superwizji indywidualnej DM i grupowej DM o łącznej liczbie co najmniej 48 godzin superwizji (zasada przeliczania: 3 godziny superwizji grupowej – 1 godzina superwizji indywidualnej), Z zachowaniem, że szkolenia prowadzone były przez Trenerów PTDM / członków MINT a superwizje przez Superwizorów PTDM. Przedstawiła dokumenty potwierdzające ukończenie kursu lub odbycie zajęć warsztatowych i superwizji DM, opisanych w punkcie IV niniejszych regulacji. UWAGA! Rada Trenerów i Superwizorów może na wniosek osoby zainteresowanej uznać szkolenia i superwizje DM odbyte w innych podmiotach szkolących

 3. Zdała egzamin certyfikacyjny organizowany przez PTDM (uzyskała pozytywną ocenę zarówno z przedstawionego nagrania jak i opisu rozmowy) Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w egzaminie certyfikacyjnym do tytuły Specjalisty Dialogu Motywującego PTDM jest uiszczenie przez uczestnika stosownych opłat.

Opłaty: 

 • Opłata za proces oceny i weryfikacji nagrania na Skali MITI wraz z pisemną informacją zwrotną (kodowana przez dwóch niezależnych koderów) – 600 (2x 300) złotych, wpłacana na konto PTDM przed analizą pracy;

 • Opłaty organizacyjne na rzecz PTDM – (w tym opłata za umieszczenie na liście Specjalistów DM na stronie PTDM – 500 złotych pierwszy rok, kolejne lata 60 zł rocznie).

W przypadku uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu uczestnik otrzymuje listem poleconym imienny certyfikat uzyskania tytułu Specjalisty DM PTDM i jednocześnie uzyskuje możliwość wpisu na listę Specjalistów Dialogu Motywującego PTDM na stronie www.ptdm.eu 

Osoby ubiegające się o certyfikat Specjalisty/Terapeuty DM PTDM przedstawiają w formie elektronicznej następujące dokumenty do Zarządu PTDM:

 1. wniosek o nadanie certyfikatu Specjalisty/Terapeuty DM PTDM oraz oświadczenie, że przesyłane dokumenty są zgodne z oryginałami,

 2. dyplom oraz, w przypadku osób ubiegających się o certyfikat Terapeuty Motywującego, certyfikaty i zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, zgodnych z wymaganiami opisanymi w punkcie II.3.1,

 3. zaświadczenia o ukończeniu kursu DM i/lub szkoleń i superwizji DM wydane przez organizatora/-ów kursu lub szkoleń, wraz z wymienioną liczbą godzin dydaktycznych prowadzonych zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie IV niniejszego regulaminu,

 4. nagrania/ opisy przypadków, zgodnie z wymaganiami PTDM, opisanymi w punkcie III.7 i/lub III.8 wraz z oświadczeniem o uzyskaniu zgody od rozmówcy/klienta na zaprezentowanie nagrania w celach egzaminacyjnych.

 5. potwierdzenie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.

Grzbiet górski

LISTA SPECJALISTÓW DM PTDM

bottom of page