top of page

Informacja

Administrator danych: POLSKIE TOWARZYSTWO DIALOGU MOTYWUJĄCEGO z siedzibą w Gdańsku
Cele przetwarzania:                          
Ocena kwalifikacji kandydata
Ocena zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do odbycia szkolenia Wybór odpowiednich osób do udziału                                                  
Podstawy prawne przetwarzania
Twoja zgoda Nasz uzasadniony interes
Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane w imieniu Stowarzyszenia
Prawa związane z przetwarzaniem danych
• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
• prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich
        przetwarzania
• inne prawa określone w informacji szczegółowej
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych kandydatów            
- Administrator danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych będzie Stowarzyszenie pod nazwą: POLSKIE TOWARZYSTWO DIALOGU MOTYWUJĄCEGO z siedzibą w Gdańsku (zwane dalej „Stowarzyszeniem”).  
Ze Stowarzyszeniem można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@ptdm.eu , lub pisemnie pod adresem: POLSKIE TOWARZYSTWO DIALOGU MOTYWUJĄCEGO z siedzibą w Gdańsku, ul. Zielona 20m6 80-746 Gdańsk                          
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania                    
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
ocenić Twoje kwalifikacje do odbycia szkolenia, na które aplikujesz;
ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do odbycia szkolenia, na które aplikujesz;
wybrać odpowiednią osobę do odbycia szkolenia.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w formularzu;
nasz uzasadniony interes – w zakresie zebranych danych mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą do odbycia szkolenia, na które aplikujesz.                                        
Okres przechowywania danych osobowych Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na szkolenie, na które aplikujesz.                                                      
Odbiorcy danych  
Możemy przekazywać Twoje dane osobowe organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków, w tym Prezydentowi Miasta Gdańska; podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.Ponadto, z uwagi na korzystanie w procesie rekrutacji z narzędzi Google wskazujemy, iż Twoje dane zostaną powierzone do przetwarzania grupie Google.                      -
Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji                                              Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:                                                    
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,                                
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,                                                    
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,                                                  
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,                                                
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,      
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację –
        w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,                                              g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w
        ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.
        Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego
         administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia
        danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na
        podstawie Twojej zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych. Przekazania i podanie danych osobowych w aplikacji jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia procesu rekrutacyjnego.
W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe przeprowadzenie  postępowania rekrutacyjnego.                                            

Prawo wycofania zgody                                            
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody  – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, lub nasz adres e-mailowy.                                                            

Prawo wniesienia skargi do organu    
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

bottom of page